GTA San Andreas Mods installieren

Text-Anleitung:
1. GTA San Andreas Mod Installer aus dem Download Center downloaden
2. Mod downloaden (z.b ein Auto)
3. Mod Installer öffnen (hier downloaden)
4. Verpackte Mod Datei auswählen (Mod nicht entpacken!!)
5. Den Anweisungen folgen
6. GTA starten

Video-Anleitung: